Novosti

Rif seminari

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organizira seminare:

AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA (planiranje – financijski izvještaji – porezi – plaće)
i
NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI (pripreme za primjenu od 01. siječnja 2012.)

 

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI pripreme za primjenu od 01. siječnja 2012.

PROGRAM

1. UVOD – RAZLOZI DONOŠENJA NOVOG ZAKONA

2. NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
– vrijednosni pragovi za postupke javne nabave
– početak postupka javne nabave
– planiranje javne nabave – objava plana nabave na internetskim stranicama naručitelja
– izvršenje ugovora o javnoj nabavi – registar ugovora
– označavanje poslovne tajne
– nove odredbe o sprječavanju sukoba interesa
– odredbe o koncesijama za javne radove

3. PROVOĐENJE JAVNE NABAVE PREMA NOVOM ZAKONU
– novine u određivanju rokova u raznim dijelovima postupaka javne nabave
– defi niranje tehničkih specifi kacija u dokumentaciji za nadmetanje
– novine u uvjetima i dokazima o sposobnosti – potvrda Porezne uprave, neovjerene preslike i dr.
– promjene kod određivanja ekonomski najpovoljnije ponude
– nove odredbe vezane uz podizvoditelje
– nove odredbe o provjeri odabranog ponuditelja
– novine kod pregovaračkog postupka bez prethodne objave
– novosti kod sklapanja okvirnog sporazuma

4. UGOVORI O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II B
– detaljna razrada provedbe sklapanja ugovora
– prikupljanje ponuda – najmanje 3 gospodarska subjekta
– objava poziva na internetskim stranicama naručitelja

5. PRAVNA ZAŠTITA
– novo određivanje bitnih povreda Zakona
– novine u plaćanju naknade za žalbeni postupak
– izmjena rokova za ulaganje žalbe
– nove ovlasti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

6. ODGOVORI NA PITANJA

Opširnije…

AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA – planiranje – financijski izvještaji – porezi – plaće

PROGRAM:

I. UVODNE TEME
– Primjena Zakona o fi skalnoj odgovornosti
– Financijsko upravljanje i kontrola
– Osvrt na novi Zakon o javnoj nabavi

II. PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA ZA 2012. – 2014. GOD.
– Privremeno fi nanciranje na državnoj razini za I. – III. 2012. god.
(Ograničenje potrošnje, metodologija planiranja)
– Planiranje na lokalnoj razini – metodologija izrade proračuna JLS
– Financijski planovi proračunskih korisnika – metodologija planiranja

III. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I RAČUNOVODSTVO
– Tromjesečni fi nancijski izvještaji I – IX. 2011. g.
– utvrđivanje rezultata i specifi čna računovodstvena pitanja

IV. POREZI I PLAĆE
– naknada plaće i materijalnih troškova
– izmjene u sustavu PDV-a
– izmjene u sustavu poreza na dohodak

V. ODGOVORI NA PITANJA

Opširnije…

Odgovori