Sastavljanje GFI i prijave poreza na dobit za 2016.

Posted on Mar 27, 2017

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
organizira radionicu:

Sastavljanje GFI i prijave poreza na dobit za 2016.

Osijek 05. 04. 2017.
Udruga RFD OSIJEK,
Šetalište K. F. Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

Program:

1. Zakonodavni okvir sastavljanja financijskih izvještaja primjenjiv za 2016. godinu
1.1. Zakon o trgovačkim društvima
1.2. Zakon o računovodstvu
1.3. Pravilnik o strukturi i sadržaju GFI-a

2. Analiza i vrednovanje određenih pozicija bilance
2.1. Nematerijalna imovina
2.2. Materijalna imovina
2.3. Ispravak vrijednosti
2.3.1. Kontrole usklađenosti analitičkog knjigovodstva i sintetike – bruto bilance
2.3.2. Promjene stopa amortizacije – promjena vijeka upotrebe
2.4. Revalorizacija
2.5. Dugotrajna i kratkotrajna financijska imovina
2.6. Zalihe
2.6.1. Početno vrednovanje
2.6.2. Ispravci vrijednosti
2.6.3. Manjkovi
2.6.4. Roba u komisiji
2.7. Potraživanja i obveze
2.8. Obveza formiranja rezervi iz dobiti
2.9. Raspodjela dobiti / pokriće gubitka
2.9.1. Utvrđivanje rezultata – troškovi razdoblja / kapitalizacija
troškova proizvodnje i dugotrajne imovine
2.9.2. Reinvestiranje dobiti
2.9.3. Odluke o raspodjeli dobiti
2.9.4. Odluke o pokriću gubitka

3. Analiza i vrednovanje određenih pozicija računa dobiti i gubitka
3.1. Prihodi
3.2. Troškovi / Rashodi

4. Bilješke uz financijske izvještaje i odluka o utvrđivanju GFI
4.1. Obvezni sadržaj bilježaka uz financijske izvještaje
4.2. Odluka o utvrđivanju GFI-a

5. Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2016. godinu
5.1. Zakonodavni okvir primjenjiv za prijavu poreza na dobit i polazna
osnovica pri utvrđivanju poreza na dobit
5.2. Stavke uvećanja polazne osnovice poreza na dobit
5.3. Stavke umanjenja polazne osnovice poreza na dobit
5.4. Državne potpore, porezne olakšice i poticaji
5.5. Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2017.
5.6. Pravo na prijenos poreznog gubitka
5.7. Utvrđivanje obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti
5.8. Prilozi uz prijavu poreza na dobit
5.9. Evidentiranje u računovodstvu obveze poreza na dobit i uplaćenih predujmova
5.10. Odgođena porezna imovina i obveze

6. PD-IPO obrazac
6.1. Obveznici sastavljanja
6.2. Obuhvat obrasca

 

Predavači: savjetnici-urednici HZRiF
Literatura: prezentacije predavača, tiskano izdanje MSFI HSFI i izdanje na CD-u
Naknada: 700,00 kuna, svaki sljedeći iz istog društva (poduzeća, obrta, ustanove i slično) 600,00 kuna
(naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak).
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 ili gotovinom prije početka.
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr

Preuzmite prijavnicu