Novosti

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira PROGRAM USAVRŠAVANJA

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA
(primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)
23.- 26. svibnja 2022.
Udruga RFD Osijek
Osijek, Šet.k.F.Šepera 13/II

Program:
1. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO
– poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
– načela iskazivanja imovine i obveza
– načela iskazivanja prihoda i rashoda
– popis imovine i obveza – inventura – praktični primjeri

2. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA
– prihodi i rashodi poslovanja – razred 3 i 6
– prihodi od prodaje i rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4 i 7
– zaduživanje i otplata kredita – razred 5 i 8
– dugotrajna nefinancijska imovina – nabava, prijenosi unutar proračuna, donacije, prodaja, rashod, ispravak vrijednosti
– financijska imovina – ispravak potraživanja, zajmovi, depoziti, predujmovi – blagajničko poslovanje
– vremenska razgraničenja – evidentiranje
– praktični rad polaznika- evidentiranje na pripremljenim zadacima

3. REZULTAT POSLOVANJA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
– utvrđivanje rezultata po aktivnostima
– korekcija i raspodjela rezultata
– zaključivanje poslovnih knjiga
– popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki
– praktični rad polaznika- evidentiranje na pripremljenim zadacima

4. PLAĆE, NAKNADE I DRUGI DOHODAK
Plaća i naknada plaće; obraĉun javnih davanja i obrazac JOPPD
evidencija radnog vremena i određivanje visine plaće
plaća radnika koji radi s nepunim radnim vremenom
oslobođenja od obveze doprinosa na plaću
osobni odbitak; uzdržavani članovi, podjela; PK kartica
plaća radnika HRVI; plaća radnika s prebivalištem na I. skupini JLRS
isplata neto plaće i zaštita od ovrhe
naknada plaće za godišnji odmor
naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
naknada plaće na teret HZZO-a – visina, primjeri
ozljeda na radu – prijava; rokovi; obračun naknade
obrazac JOPPD za plaću i naknadu plaće; ispravak obrasca JOPPD
Naknade troškova, nagrade, potpore i otpremnine – pravo radnika i porezna
obiljeţja
naknada troškova prijevoza – visina, porezna obilježja
izdaci za službena putovanja – dokumentacija, iznosi, obračun dnevnica
službena putovanja osoba koje nisu zaposlene u ustanovi
izdaci za poticanje mobilnosti u EU
potpore – vrste neoporezivih pomoći, vjerodostojne isprave
jubilarne nagrade
regres i božićnica; darovi djeci
sistematski pregledi; radna odjeća i obuća
otpremnine za odlazak u mirovinu i za otkaz radnog odnosa
neoporezivi primici u obrascu JOPPD; rokovi dostavljana
Drugi dohodak

Predavači: mr.sc.Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić, dr.sc.Marija Zuber – urednice Riznice i RIF-a
Literatura: Priručnik s prezentacijama predavača, zadaci i vježbe za knjiženje polaznicima
Trajanje programa: ukupno 32 sata
Naknada: 2.500,00 kn po sudioniku (uključuje, literaturu, radni pribor, okrjepu i PDV), za članove Udruge RFD Osijek pravne osobe cijena 2.200,00 kn, za članove fizičke osobe 2.400,00 kn (uz uvjet da je podmirena članarina za 2022.godinu).
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.
Informacije: tel: 031/283-675;
Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna!

Ovdje preuzmite prijavnicu

Po završetku polaznici dobivaju RIF-ovo Uvjerenje o pohađanju stručnog usavršavanja.