Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, poreza na dohodak i poreza na odbitku

Objavljeno dana Nov 6, 2019

Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, poreza na dohodak i poreza na odbitku

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

Usluge u poslovanju s inozemstvom – obračun PDV-a, poreza na dohodak i poreza na odbitku

OSIJEK, 14. studeni 2019. (četvrtak)
Udruga RFD Osijek, Osijek Šet.k.F.Šepera 13/II
početak 9,30 sati
Program:

I. Obračun PDV-a na usluge u poslovanju s inozemstvom
• Mjesto oporezivanja usluga
- Oporezivanje usluga prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge (osnovno načelo)
- Oporezivanje usluga za koje su propisani izuzeci od osnovnog načela
- Definicija usluga vezanih za nekretnine i obračun PDV-a
- Prijevozne usluge (obračun PDV-a, prijenos porezne obveze ili porezno oslobođenje)
- Usluge pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima
- Iznajmljivanje prijevoznih sredstava i druge pokretne imovine
- Posebni postupak oporezivanja za elektronički obavljene usluge
- Ostale usluge (čl. 24. Zakon o PDV-u)
• Usluge obavljene poreznom obvezniku sa sjedištem u EU ili u trećim zemljama (izdavanje računa, iskazivanje u evidencijama PDV-a)
• Obveza plaćanja PDV-a na usluge stranih poreznih obveznika
- Nastanak porezne obveze, pravo na pretporez
- Iskazivanje u Obrascu PDV (usluge iz EU i iz trećih zemalja)
• Usluge obavljene prijevoznicima u međunarodnom pomorskom i zračnom prijevozu – kada se primjenjuje porezno oslobođenje prema čl. 47. Zakona o PDV-u, a kada prijenos porezne obveze

II. Oporezivanje drugog dohotka fizičkih osoba – nerezidenata
- Definiranje rezidentnosti fizičkih osoba u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
- Obrasci kojima se dokazuje rezidentnost
- Oporezivanje autorskih naknada koje u Hrvatskoj ostvaruju fizičke osobe – rezidenti država ugovornica odnosno rezidenti država s kojima nije u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog  oporezivanja
- Oporezivanje primitaka nerezidenata od obavljanja umjetničke, artističke, zabavne, sportske i književne djelatnosti u Republici Hrvatskoj
- Oporezivanje dohotka isplaćenog nerezidentima – članovima uprave
- Iskazivanje podataka o isplaćenim primicima nerezidentima u propisanim poreznim izvješćima (INO-DOH obrazac i/ili obrazac JOPPD)

III. Inozemni dohodak rezidenata RH
- Utvrđivanje porezne obveze za inozemni dohodak hrvatskih rezidenata i rokovi plaćanja poreza na dohodak
- Uvjeti uz koje porezni obveznik na inozemni dohodak ne plaća predujmove poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
- Podnošenje prijave radi upisa u registar poreznih obveznika u slučaju ostvarivanja inozemnog dohotka odnosno izjave o obustavi plaćanje poreza na dohodak u tuzemstvu
- Način popunjavanja i rokovi u kojemu rezidenti dostavljaju propisana porezna izvješća za dohodak ostvaren izravno iz odnosno u inozemstvu (INO-DOH obrazac i/ili obrazac JOPPD)
- Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu u tuzemnu poreznu obvezu

IV. Porez po odbitku
• Predmet oporezivanja
• Porezni obveznik
• Porezna osnovica
• Porezna stopa (12%/15%/20%)
• Oporezivanje isplata kamata i autorskih naknada između povezanih društava različitih država članica
• Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti između matičnih društava i povezanih društava iz različitih država članica
• Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu

Predavači: Domagoj Bakran, mag. oec., mr. sc. Miljenka Cutvarić, mr. sc. Kornelija Sirovica, savjetnici – urednici u časopisu “Računovodstvo i financije“.
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kuna, za članove Udruge RFD Osijek – pravne osobe, 700,00 kuna za ostale sudionike (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK, IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Ovdje možete preuzeti prijavnicu