Novosti

NOVOSTI U 2013., POREZNE PRIJAVE I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2012. – PODUZETNICI

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira zajednički seminar

NOVOSTI U 2013., POREZNE PRIJAVE I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2012. – PODUZETNICI

Osijek, 11. 01. 2013. – Hotel Mursa, Bartola Kašića 2
Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45)

Program seminara:

1. OBRAČUN I ISPLATA PLAĆA U 2013. I NOVE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA

2. OBRAČUN POREZA NA DOHODAK ZA 2012. NA IZMIJENJENOM DOH OBRASCU

 • obveznici podnošenja, mirovine iz inozemstva i dr.

3. IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 • uvođenje jedinstvenog obrasca, novi način oporezivanja dohotka od otuđenje više od 3 nekretnine i dr.

4. IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA

5. IZMJENE ZAKONA O PDV-u I PRIMJENA NOVIH IZMIJENJENIH STOPA

6. IZMJENE OPĆEG POREZNOG ZAKONA

 • obveza podnošenja elektroničkih poreznih prijava
 • novosti kod gotovinskih računa i dr.

7. KONAČNI OBRAČUN PDV-a I SASTAVLJANJE OBRASCA PDV-K

 • ulazak u sustav i izlazak iz sustava PDV- a u 2013.
 • podjela pretporeza
 • oslobođene i oporezive isporuke
 • automobili, reprezentacija, promidžba i dr.

8. OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2012. I SASTAVLJANJE OBRASCA PD

 • reinvestiranje dobiti
 • isplata predujma dividendi i udjela u dobiti
 • porezno nepriznati troškovi
 • prihodi na koje se ne plaća porez na dobit
 • utvrđivanje porezne obveze i akontacija za 2013. i dr.

9. GODIŠNJI OBRAČUN ČLANARINA, DOPRINOSA, NAKNADA I RENTI ZA 2012.

10. FISKALIZACIJA U PROMETU GOTOVINOM

 • obveznici i rokovi
 • novi elementi računa
 • obveza donošenja internog akta
 • postupak fiskalizacije
 • mali obveznici fiskalizacije i dr.

11. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2012.

 • obveznici, vrste i rokovi
 • obvezni prilozi uz financijske izvještaje za 2012. i dr.

Predavači: TEB-ovi savjetnici
Pisani materijal: Radna mapa s preslikama prezentacije predavača + ogledni primjer internog akta o fiskalizaciji
Kotizacija po polazniku s uključenim PDV-om iznosi 500,00 kn.

 • Polaznici iz tvrtke koja je pretplatnik FIP-a plaćaju kotizaciju 400,00 kn, ako je pretplata za 2013. godinu plaćena.

Gratis:
Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen

 • Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2013. podmirena.

Uplata: u korist transakcijskog računa Udruge RFD Osijek broj 2500009-1102015909.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Preuzmite prijavnicu za seminar

Odgovori