GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. PREMA NOVOM PRAVILNIKU, NOVE POREZNE OBVEZE, PLAĆE I NAKNADE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Posted on Jan 27, 2016

RFD Osijek
i
RIF
organiziraju seminar

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. PREMA NOVOM PRAVILNIKU, NOVE POREZNE OBVEZE, PLAĆE I NAKNADE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

u Osijeku 08.02.2016., početak u 9:30h
Hotel Osijek, Šamačka 4

PROGRAM:

1.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I UTVRĐIVANJE REZULTATA  U SUSTAVU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA ZA 2015. G.
–    Okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
–    Obrasci financijskih izvještaja
–    Bilanca na Obrascu BIL-NPF
–    Izvještaj o prihodima i rashodima Obrazac PR-RAS-NPF
–    Bilješke
–    Utvrđivanje rezultata poslovanja  za 2015. godinu
–    Raspored viška prihoda i pokriće manjka prihoda – primjeri odluka
–    Dostava financijskih izvještaja za javnu objavu

2.  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I UTVRĐIVANJE REZULTATA  U SUSTAVU JEDNOSTAVNOG KNJIGOVODSTVA ZA 2015. G. – NOVO
–    Odluka zakonskog predstavnika o vođenju jednostavnog knjigovodstva
–    Popunjavanje Obrasca: G-PR-IZ-NPF
–    Utvrđivanje rezultata za 2015. godinu

3.  OSTALI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
–    Izjava o neaktivnosti
–    Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava na Obrascu PROR-POT – NOVO
–    Financijsko izvještavanje kod statusnih promjena

4.  PLAĆE, NAKNADE I ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU JOPPD
–    Minimalna plaća i minimalna osnovica za obračun doprinosa za 2016.
–    Korištenje oslobođenja za doprinose na plaću za određene radnike
–    Određivanje dijela plaće zaštićenog od ovrhe u 2016.
–    Naknada zbog neispunjenja kvote zapošljavanja invalida za 2016.
–    Izmjena Pravilnika o porezu na dohodak i promjene u iznosu neoporezivih dnevnica i terenskog  dodatka ukoliko je osigurana prehrana
–    Ograničenje trajanja službenog putovanja
–    Službena putovanja osoba koje nisu u radnom odnosu i nova porezna pravila
–    Troškovi stručnog ispita za osobe na stručnom osposobljavanju
–    Izmijenjeni rokovi ispostavljanja obrasca JOPPD
–    Promjene u obuhvatu troškova službenog putovanja koji se iskazuju u obrascu JOPPD
–    Koje socijalne i sindikalne potpore se  iskazuju/ne iskazuju u obrascu JOPPD
–    Zatezne kamate na doprinos za II. stup
–    Obrazac JOPPD za primitke ostvarene iz inozemstva

5.  POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK ZA 2015. GODINU
–    Za koje se porezne obveznike primjenjuje poseban postupak
–    Obrazac ZPP-DOH radi priznavanja prava na porezne olakšice za 2015. godinu; rok podnošenja, sadržaj i prilozi
–    Privremeno porezno rješenje o godišnjoj obvezi/povratu poreza na dohodak za 2015. godinu
–    Prigovor na privremeno porezno rješenje, rokovi, sadržaj prigovora

6.  OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA GOSPODARSKU DJELATNOST
–    zakonodavni okvir sastavljanja prijave poreza na dobit za 2015. godinu
–    porezna osnovica za utvrđivanje poreza na dobit
–    stavke uvećanja porezne osnovice
–    stavke umanjenja porezne osnovice
–    porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
–    rokovi plaćanja obveze poreza na dobit
–    predujmovi poreza na dobit u 2016. godini
–    prilozi uz godišnju prijavu
–    računovodstveno evidentiranje obveze za porez na dobit te rezultata prije i poslije   oporezivanja

7.  OBRAZAC OPZ-STAT-1 ZA OBVEZNIKE PDV-a
–    obveznici predaje
–    rokovi predaje
–    način predaje
–    predmet iskazivanja

Predavači: dr. sc. Marija Zuber, mr. sc. Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić i Domagoj Bakran – savjetnici – urednici časopisa Računovodstvo i financije i Riznica
Literatura: prezentacije predavača
Naknada: 600,00 kn prvi sudionik, svaki sljedeći 500,00 kn (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZ RIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288
Informacije: 01/4686 – 500, 4686 – 502; telefax: 01/4686 – 496;  e-mail: pretplata@rif.hr

Prijavnica