IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

Posted on Nov 6, 2017

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA
(mogućnost dolaska na samo jednu od radionica)

Osijek, 11.-12. prosinca 2017. Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

11.12.2017.
I. DUGOTRAJNA NEFINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU PRORAČUNA

1. NABAVA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
– kupovina dugotrajne nefinancijske imovine
– pravilno evidentiranje nabavljene imovine
– financiranje nabave imovne od strane nadležnog proračuna i sl.
– kupnja na robni zajam (financijski leasing)
– donirana imovina
– zamjena dugotrajne nefinancijske imovine
– prijenos imovine preko računa 915
– fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

2. PRODAJA DUGOTRAJNE NEFINACIJSKE IMOVINE
– pravilno evidentiranje prodane imovine
– izdavanje računa za prodanu imovinu i obvezni elementi računa
– porezni aspekt prodaje
– prodaja uz odgodu plaćanja
– određivanje tržišne vrijednosti (procjena vrijednosti)
– fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

3. RASHODOVANJE I ISKNJIŽENJE IMOVINE
– odluka odgovorne osobe o rashodovanju imovine
– trenutak nastanka rashoda i umanjenja knjigovodstvene vrijednosti
– razlikovanje pojma rashodovanja imovine od isknjiženja imovine
– prisutnost službenika Porezne uprave
– fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

4. POPIS (INVENTURA) DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE
– kontinuirana inventura tijekom godine
– svođenje na datum popisa 31.12.
– odluka o provođenju popisa
– izvještaj o obavljenom popisu i prijedlog postupanja s viškovima i manjkovima
– manjkovi na teret odgovorne osobe
– fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

5. OTPIS DUGOTRAJNE NEFINACIJSKE IMOVINE
– primjena propisanih stopa i izračun ispravka vrijednosti
– otpisanost i funkcionalnost dugotrajne imovine
– razlikovanje pojma ispravak vrijednosti od amortizacije

6. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE
– razlikovanje održavanja imovine od dodatnog ulaganja
– pravilno evidentiranje
– rentabilnost ulaganja u staru imovinu
– vođenje evidencija redovnog servisa i zamjene rezervnih dijelova i popravaka

12.12.2017.
II. FINANCIJSKA IMOVINA I PRIMICI I IZDACI OD TRANSKACIJA NA FINANCIJSKOJ IMOVINI (računi razreda 5, 8, 1, 2 i 9)

1. NOVAC, DEPOZITI, JAMČEVNI POLOZI I SL.
– poslovanje blagajne i blagajnički maksimum
– obračunska plaćanja
– naplata tuđeg prihod
– korištenje okvirnog kredita

2. POTRAŽIVANJA
– za naknade koje se refundiraju
o naknade bolovanja i sl.
o naknade šteta od osiguravajućih društava
– za prihode poslovanja, prihode od imovine i ostale prihode
o tko i kada može evidentirati potraživanje od proračuna (knjiženje namjenskih prihoda)
o pravilno korištenje skupina 16 i 96
– od prodane nefinancijske imovine
o tko i kada može evidentirati potraživanje iz proračuna za prodanu imovinu
– evidencije primljenih predujmova prema izmijenjenom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
– otpis potraživanja

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
– izdaci i potraživanja za dane zajmove
– ulaganje u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici
– otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
– oplata glavnice za izdane vrijednosne papire
– oprost primljenih i danih zajmova

4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
– primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
– prodaja dionica i udjela u glavnici
– primici od zaduživanja
– primici od prodaje vrijednosnih papir iz portfelja

5. FINANCIJSKA IMOVINA U SUSTAVU RIZNICE
– evidentiranje novčanih transakcija u sustavu riznice
– naknade za bolovanja u sustavu riznice
– kako knjižiti potraživanja u sustavu riznice (za obračunate prihode i namjenske prihode)

6. POPIS (INVENTURA) FINANCIJSKE IMOVINE
– popis financijske imovine
– praktični primjeri obavljene inventura
– odluka o provođenju popisa
– izvještaj o obavljenom popisu i prijedlog postupanja s viškovima i manjkovima
– manjkovi na teret odgovorne osobe
– fiskalna odgovornost – poveznice s pitanjima iz Upitnika

Predavači: mr.sc.Andreja Milić i mr. sc. Jasna Nikić -savjetnice-urednice Riznice i RIF-a
Literatura: Priručnik s prezentacijama predavača, zadaci i vježbe za knjiženje polaznicima
Naknada: Jedna radionica 600,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak tijekom pauze). Obje radionice 1.000,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i osvježavajući napitak tijekom pauze).
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 Informacije: tel: 031/283-675; Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu