OBVEZA ZAPRIMANJA I IZDAVANJA E-RAČUNA OD 01. SRPNJA 2019. GODINE

Posted on Apr 18, 2019

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
Ustanovom  „Računovodstvo i financije“
organizira radionicu

OBVEZA ZAPRIMANJA I IZDAVANJA E-RAČUNA OD 01. SRPNJA 2019. GODINE

OSIJEK, 03. lipnja 2019. (ponedjeljak)
Hotel OSIJEK, Šamačka 4
početak 9,30 sati

očekivano trajanje do 14,00 sati

Program:
1.  Obveza izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine 

–    Zakonodavni okvir
–    Tko je obvezan izdavati e-račune od 01. srpnja 2019. godine?
–    Područje primjene

2.  Postupanje s e-računima i njihova obrada
–    Postupak zaprimanja i izdavanja e-računa
o    Naručitelja u postupcima javne nabave (javni i sektorski naručitelji)
o    Obveza izdavanja e-računa poduzetnika
–    Mogu li poduzetnici za sve isporuke izdavati e-račune?
–    Postupanje s e-računima u postupcima javne nabave
–    Obveza izdavanja e-računa i u postupku jednostavne nabave

3.  Računovodstveni i porezni aspekt računa
–    račun kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava
–    likvidiranje računa
–    čuvanje računa prema Zakonu o računovodstvu
–    čuvanje računa prema poreznim propisima
–    postupanje u knjigovodstvu – dio računa u papirnatom obliku, dio u elektroničkom obliku

4.  Postupanje s dokumentacijom u javnom sektoru
–    promjena u dokumentaciji za nadmetanje
–    obveza navođenja e-računa u ugovorima u javnoj nabavi
–    postupanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave – EOJN
–    promjene u Proceduri zaprimanja računa, njihove provjere u ustrojstvenim jedinicama i pravovremenog plaćanja
–    čuvanje računa prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu
–    obveza odabira e-računa u EOJN

5.  Izmjene ugovora i okvirnih sporazuma, raskid ugovora
–    Mogući slučajevi izmjene ugovora i okvirnih sporazuma bez ponovne provedbe postupka
–    Ograničenje vrijednosti izmjena ugovora i okvirnih sporazuma
–    Značajne izmjene ugovora
–    Objava obavijesti o izmjeni i pravo na žalbu
–    Kako izmijeniti ugovore o javnoj nabavi koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ZJN 2016

6.  Digitalizacija
–    Priprema, skeniranje i indeksiranje papirnate dokumentacije
–    Čuvanje skenirane papirnate dokumentacije
–    Prijenos na mikrofilm ili DTD, kontrolirano uništavanje papirnate dokumentacije
–    Indeksiranje računalno izrađenih dokumenata (spool, PDF), priprema za arhiviranje

7.  mEDI   

–    Elektronička razmjenu dokumenata između dva partnera.
–    Najčešće se koristi za razmjenu dokumenata u lancu opskrbe (narudžba, potvrda narudžbe, otpremnica, primka, povratnica, računa)

8.  mArhiva   
–    Dugotrajno čuvanje digitalne građe sukladno zakonskim rokovima
–    Različiti tipovi dokumenata sa specifičnim atributima
–    Visoka razina sigurnosti  pristupa dokumentima

9.  e-račun   

–    Jedan od tipova dokumenata koji se razmjenjuju kroz EDI, a izdvojen je zbog opširne zakonske regulative koja ga prati.
–    Implementacija e-računa podrazumijeva procesne promjene za izlazne  i ulazne e-račune

10.  mProces   
–    Procesi odobravanja – omogućuju digitalnu kolaboraciju i rad s različitim tipovima dokumenata
–    Visoka razina sigurnosti  pristupa dokumentima

 

Predavači:  savjetnici urednici HZ RIF-a i vanjski suradnici
Literatura: prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kuna za pravne osobe članove Udruge RFD Osijek; 600,00 kuna za ostale korisnike
(naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: UDRUGA RFD OSIJEK,  IBAN: HR3725000091102015909, OIB: 23832989987
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Preuzmite prijavnicu