AKTUALNOSTI ZA PODUZETNIKE

Posted on Jan 9, 2012

TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB
UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
O S I J E K

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira zajednički seminar

POREZNE PRIJAVE I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2011., TE DRUGE AKTUALNOSTI ZA PODUZETNIKE
Osijek, 26. 01. (četvrtak) 2012. – Hotel Mursa, Bartola Kašića 2
Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45)

PROGRAM SEMINARA

1. Konačni obračun PDV-a za 2011. i izrada PDV-K obrasca
•    izmjene u oporezivanju PDV-om tijekom 2011.
•    oporezive i oslobođene isporuke
•    podjela i ispravak pretporeza
•    PDV kod osobnih automobila, reprezentacije, promidžbe, sponzorstava i donacija
•    podjela pretporeza
•    iskazivanje razlike po konačnom obračunu
•    sastavljanje i usklađenja kroz PDV-K
•    ulazak u sustav PDV-a u 2012. i dr.

2. Obračun poreza na dobit za 2011. i izrada PD obrasca
•    izmjene u oporezivanju dobiti tijekom 2011.
•    porezno nepriznati troškovi i prihodi na koje se ne plaća porez
•    reprezentacija, promidžba, donacije i sponzorstva
•    evidentiranje plovila, zrakoplova i kuća za odmor u imovni društva
•    predujmovi dobiti i isplata zadržane dobiti
•    olakšice i poticaji
•    utvrđivanje porezne obveze za 2011. i akontacija za 2012. i dr.

3. Ostale aktualnosti

4. Obračun poreza na dohodak za 2011. i izrada DOH obrasca
•    tko mora a tko može podnijeti godišnju poreznu prijavu
•    kada se isplati podnijeti godišnju poreznu prijavu
•    popunjavanje DOH obrasca s obrazloženjem pojedinih pozicija

5. Plaće u 2012.

6. Godišnji obračun doprinosa, naknada, članarina i renti za 2011.

7. Financijski izvještaji za 2011.
•    vrste, rokovi i javna objava financijskih izvještaja
•    obvezni prilozi uz financijske izvještaje za 2011.
•    vrijednosna usklađenja imovine
•    obveza ustroja rezervacija za neiskorištene godišnje odmore
•    odgođeni i unaprijed plaćeni porez i dr.

8. Odgovori na pitanja

Predavači:
•    mr. sc. Slavica Pezer Blečić
•    TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: TEB-ov časopis “Financije, pravo i porezi” – FIP br. 1/2012.
Dopunski primjerci časopisa moći će se nabaviti na seminaru po cijeni od 120,00 kn/kom.
Godišnja pretplata na 12 brojeva FIP-a i povezani paket konzultantskih usluga za 2012. iznosi 1.150,00 kn, a zajedno s internetskim izdanjem 1.400,00 kn.

Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 450,00 kn s PDV-om
•    u cijenu je uključen časopis “Financije, pravo i porezi” – FIP 1/12. i osvježavajući napitak.

Popust: Pretplatnici FIP-a imaju pravo na 20% popusta, pa kotizacija iznosi 360,00 kn  ako je pretplata za 2012. godinu podmirena u cijelosti.

Gratis: Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2012. godinu podmirena.

UPLATA: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun UDRUGE RFD OSIJEK 2500009-1102015909, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.
Napominjemo da Vam je i TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. uputio  poziv za ovaj seminar.

Preuzmite prijavnicu za seminar