Novosti

TEB seminar za proračune

TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. ZAGREB
UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
O S I J E K

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb u suradnji s   Udrugom RFD Osijek organizira zajednički
SEMINAR ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE Izvještaji za 2011. i druge aktualnosti
Osijek, 23. 01. (ponedjeljak) 2012. – Hotel Osijek, Šamačka 4
Početak u 9,30 sati (prijam od 8,45)

Program seminara:

1. Računovodstvene aktualnosti

•    Knjiženja na kraju proračunske godine
o    Posebna knjiženja prema Uputama Ministarstva financija
o    Knjiženja razlika utvrđenih godišnjim popisom
o    Knjiženja na podskupini računa 915 (i zatvaranje)
o    Utvrđivanje rezultata
o    Zaključna knjiženja i otvaranje poslovnih knjiga za 2012.
o    Preneseni viškovi i manjkovi prihoda i mogućnosti korištenja (ili načina pokrića) u 2012.
•    Sastavljanje financijskih izvještaja za 2011.
o    Upute Ministarstva financija za sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidaciju – okružnica
o    Bilanca – Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
    Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Izvještaj o novčanim tijekovima – Izvještaj o obvezama – Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Bilješke uz financijske izvještaje
o    Konsolidacija financijskih izvještaja

2. Porezne aktualnosti

•    Obračun plaća u 2012. i obveze izvješćivanja za 2011.
o    Obveze iz plaća u 2012.
o    Nove osnovice za obračun doprinosa
o    Obveze izvješćivanja za dohotke isplaćene u 2011.
•    Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak
o    Tko sve mora podnijeti godišnju prijavu?
o    Razlozi za dobrovoljno podnošenje prijave
o    Novi obrazac prijave – Obrazac DOH
•    Porezne aktualnosti i konačni obračun PDV-a za 2011.

3. Rokovi plaćanja i sankcije neplaćanja od 1.1.2012.

•    Uređivanje rokova ispunjenja novčanih obveza
•    Sankcije ništetnosti nezakonitog ugovaranja (ograničavanje vjerovnikovog prava na zatezne kamate, zaobilaženje propisanih rokova)
•    Pravne posljedice zakašnjenja

4. Ostale aktualnosti

5. Odgovori na pitanja (od 13,00 sati)

Predavači:
•    Ljubica Đukanović, mag. iur., ravnateljica zdravstvene ustanove
•    Nikolina  Bičanić, mag. oec. i Jasminka Rakijašić dipl. oec., TEB-ove savjetnice

Pisani materijal: TEB-ov časopis “Financije, pravo i porezi” – FIP br. 1/2012. Dopunski primjerci časopisa moći će se nabaviti na seminaru po cijeni od 120,00 kn/kom.
Kotizacija: Cijena seminara za jednog polaznika iznosi 450,00 kn (uključen PDV). U cijenu je uključen radni pribor, pisani materijal i osvježavajući napitak.

Popust:
Pretplatnici FIP-a imaju pravo na 20% popusta, pa kotizacija iznosi 360,00 kn, ako je pretplata za 2012. godinu podmirena u cijelosti.

Gratis:
Jedan sudionik iz tvrtke koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2012. godinu podmirena.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun Udruge RFD Osijek 2500009-1102015909, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Molimo Vas da nam omogućite kvalitetnu organizaciju i izvedbu seminara svojom pravovremenom prijavom i uplatom.

Preuzmite prijavnicu za seminar

Odgovori