NOVI ZAKONSKI PROPISI U SUSTAVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Posted on Jan 31, 2014

Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika

SEMINAR za neprofitne organizacije

NOVI ZAKONSKI PROPISI U SUSTAVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. G., PLAĆE I NAKNADE

07. 02. 2014. OSIJEK Udruga računovođa i financijskih djelatnika Osijek, Šetalište kardinala F.Šepera 13/2
početak 9,30 sati

Program:

1. NACRT ZAKONA O FINACIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • obveznici primjene – proširuje se krug obveznika primjene Zakona
 • uvođenje obveze financijskog sustava upravljanja i kontrola u neprofitni sustav
 • uvođenje obveze izrade i izvršavanja financijskih planova za neprofitne organizacije
 • izvještavanje o potrošnji proračunskih sredstava
 • obveza revizije godišnjih financijskih izvještaja
 • obavljanje gospodarske djelatnosti – obveza osnivanja trgovačkog društva
 • obveza javne objave financijskih izvještaja – načelo transparentnosti
 • financijski nadzor
 • uvođenje prekršajnih i kaznenih odredbi

2. PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O UDRUGAMA

 • jasnije uređivanje osnivanja i članstva u udruzi, strane udruge
 • upravljanje udrugom te tijelima udruge, posebno u odnosu na skupštinu
 • odredbe o imovini i financijskom poslovanju udruge
 • odredbe o odgovornosti za obveze udruge, odgovornosti osoba ovlaštenih za zastupanje udruge i članova udruge
 • nadležnosti za obavljanje nadzora nad radom udruge
 • nove odredbe o prestanku postojanja, likvidaciji i brisanju udruga
 • obavljanje gospodarske djelatnosti u udruzi

3. IZMJENA UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

 • usklađenje Uredbe sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
 • nova granica za određivanje obveznika vođenja dvojnog knjigovodstva i predaje financijskih izvještaja – članak 71. Uredbe
 • izmjena Računskog plana – uvođenje novih računa za prijenose sredstava između neprofitnih organizacija
 • izmjena Obrazaca RNO i RNO-P

4. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I UTVRĐIVANJE REZULTATA ZA 2013. GODINU

 • Okružnica Ministarstva financija za predaju financijskih izvještaja
 • knjigovodstveno evidentiranje specifičnih poslovnih događaja
 • donacije, sponzorstva, obračun amortizacije
 • obrasci financijskih izvještaja – Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima i Bilješke
 • utvrđivanje rezultata za 2013. godinu
 • raspored viška prihoda i pokriće manjka prihoda – praktični primjeri odluka
 • izuzeće od sastavljanja financijskih izvještaja
 • neprofitne organizacije kao „mali poduzetnici“ – utvrđivanje i plaćanje poreza na dobit, obveznici fiskalizacije

5. PLAĆE, NAKNADE, DOPRINOSI, POREZ NA DOHODAK I NOVI NAČIN IZVJEŠTAVANJA U 2014. GODINI

 • minimalna plaća; osnovice za obračun doprinosa za 2014.
 • obveza kvotnog zapošljavanja invalida i doprinos za zapošljavanje
 • službena putovanja u inozemstvo; novine u vezi plaćanja posebnog zdravstvenog doprinosa
 • osobni odbitak na potpomognutim područjima
 • rad umirovljenika nakon 1. siječnja 2014.
 • plaća, naknada plaće na teret HZZO-a i neoporezivi primici zaposlenihu obrascu JOPPD
 • povezivanje podataka u obrascu JOPPD i naloga za plaćanje javnih davanja
 • troškovi službenih putovanja članova i vanjskih suradnika u obrascu JOPPD
 • socijalne potpore i druge neoporezive isplate u obrascu JOPPD

6. KONAČAN OBRAČUN PDV-A ZA 2013. GODINU

 • uputa Središnjeg ureda Porezne uprave za sastavljanje PDV-K za 2013. godinu
 • razlike po konačnom obračunu
 • ispravak iskorištenog pretporeza za dugotrajnu imovinu
 • knjigovodstveno evidentiranje PDV-K obrasca
 • izlazak iz sustava PDV-a

Predavači:  Savjetnici – urednici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

Literatura: Zbirka prezentacija predavača

Naknada:
• 500,00 kn za pretplatnike prvi sudionik, drugi i ostali po 400,00 kn (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze)
• 600,00 kn za nepretplatnike prvi sudionik, drugi i ostali po 500,00 kn (uključuje literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze)