NEOPOREZIVI PRIMICI – Uvjeti za neoporezivu isplatu i iskazivanje na obrascu JOPPD – Izuzeća od ovrhe

Posted on Sep 24, 2014

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira radionicu

NEOPOREZIVI PRIMICI – Uvjeti za neoporezivu isplatu i iskazivanje na obrascu JOPPD – Izuzeća od ovrhe

Osijek,  01. listopada  2014.
UDRUGA RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

PROGRAM:

1.  UVJETI ZA NEOPOREZIVU ISPLATU I ISKAZIVANJE NEOPOREZIVIH PRIMITKA NA OBRASCU JOPPD
–    Neoporezivi primici koji se ne iskazuju na obrascu JOPPD
–    Primici koji se iznimno ne  iskazuju na obrascu JOPPD u 2014. godini
–    Rokovi predaje obrasca JOPPD
–    Šifriranje neoporezivih primitaka
–    Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD:
•    Troškovi službenog putovanja – specifičnosti isplate akontacija za službeno putovanje, način isplate troškova službenog putovanja
•    Obračun doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – osnovica, stopa, izuzeća od obveze obračunavanja doprinosa
•    Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
•    Naknade u okviru programa mobilnosti
•    Ostale neoporezive naknade (naknada za odvojeni život od obitelji, terenski dodatak, naknada za dolazak na posao i odlazak s posla)
•    Isplate u neprofitnim organizacijama
•    Neoporezive potpore – potpore za dugotrajno bolovanje, potpore za invalidnost, potpore za smrtni slučaj, potpore za novorođeno dijete
•    Otpremnine – zbog otkaza ugovora o radu i zbog odlaska u mirovinu
•    Neoporezive nagrade i darovi – jubilarne nagrade, božićnica, regres, darovi djeci
•    Neoporezive isplate osobama koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
•    Neoporezive isplate učenicima i studentima
•    Neoporezive isplate sportašima
•    Neoporezive isplate osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost
•    Donacije – za zdravstvene potrebe, za otklanjanje elementarnih nepogoda
•    Neoporezive isplate dividendi i udjela u dobiti
–    Isplate troškova, naknada, nagrada i potpora iznad neoporezivoga iznosa
•    obračun doprinosa, poreza na dohodak i prireza
•    primjeri popunjavanja obrasca JOPPD

2.  NOVOSTI U PROVOĐENJU OVRHE
–    Izmjena Ovršnog zakona (institut dostave, nadležnost i organizacija sudova …)
–    Pokretanje postupka na temelju vjerodostojne isprave, prijedlog za ovrhu i njegov sadržaj
–    Provođenje ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima:
•    Primanja izuzeta od ovrhe
•    Ograničenje ovrhe na plaći ovršenika
•    Ovrha na plaći prema Općem poreznom zakonu
•    Zapljena po pristanku dužnika (tzv. administrativna zabrana), postupci i obveze poslodavca
–    Provođene ovrhe na novčanim sredstvima, zadužnice i bjanko zadužnice i registar

Predavači:  Savjetnici – urednici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika
Naknada: 550,00 kn za prvog sudionika, drugi i ostali 450,00 kn (uključuje, literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675; fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr
Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu