EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU I SADRŽAJ OBRAČUNA PLAĆE I OTPREMNINE PREMA NOVIM PRAVILNICIMA

Posted on Apr 26, 2015

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

organizira radionicu

EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU I SADRŽAJ OBRAČUNA PLAĆE I OTPREMNINE PREMA NOVIM PRAVILNICIMA

Osijek,  12. svibnja  2015.
Udruga RFD OSIJEK,
Osijek, Šetalište K.F.Šepera 13/II
početak u 9,30 sati

 PROGRAM:

I.    Radno vrijeme, raspored radnog vremena
–    trajanje punog, nepunog i skraćenog radnog vremena
–    definicija radnog vremena – koja se razdoblja (ne)uključuju u radno vrijeme
–    radno vrijeme i pripravnost
–    raspored radnog vremena; jednaki i nejednaki raspored; ograničenja
–    prekovremeni rad; ograničenja
–    preraspodjela radnog vremena
–    mogućnost drugačijeg uređivanja radnog vremena za određene radnike

II.  Evidencije o radnicima i o radnom vremenu
–    koje su obvezne evidencije izmijenjene od 28. ožujka 2015.
–    izmijenjeni podaci u evidenciji o radnicima
–    proširenje kruga osoba koje nisu zaposlene, za koje poslodavac vodi evidenciju
–    na koje se radnike ne odnosi evidencija o radnom vremenu propisana Pravilnikom iz Nar. nov., br. 32/15.
–    novi podaci u evidenciji o radnom vremenu
–    iznimke u načinu vođenja podataka za visoko obrazovanje, znanost i predškolski odgoj
–    radnici s kojima je ugovorena samostalnost u raspoređivanju radnog vremena
–    izmijenjena ažurnost vođenja podataka i rokovi čuvanja
–    sankcije za poslodavca koji ne vodi evidencije na propisani način

III.  Isprave o plaći, naknadi plaće i o otpremnini
–    obveze poslodavca prema čl. 93. Zakona o radu
–    razlozi uvođenja unificiranih obrazaca o plaći, naknadi plaće i o otpremnini
–    rok za usklađivanje s obrascima objavljenima u  Nar. nov., br. 32/15.
–    obvezni podaci na ispravama o isplaćenoj plaći – obrazac IP1
–    povezanost evidencija o radnom vremenu, izvora prava na plaću i isprava o plaći
–    dodatni podaci na ispravi o neisplaćenoj plaći – obrazac NP1
–    izdavanje isprava u slučaju kad je dio plaće isplaćen
–    posebni podaci za radnika koji radi na izdvojenom mjestu, radnika izaslanog na rad u inozemstvo i za pomorca
–    rokovi uručenja radniku i dokaz o uručenju; uručenje elektronskim putem
–    isprave o otpremnini: obrazac IO1 i IO2
–    rokovi čuvanja isprava
–    sankcije za poslodavca koji radniku ne uruči propisane isprave

IV.  Rokovi i način ispunjenja novčanih obveza prema radniku
–    dospijeće plaće i naknade plaće; dospijeće doprinosa i poreza na dohodak
–    dospijeće ostalih novčanih primitaka iz radnog odnosa
–    primici koji se uplaćuju na radnikov zaštićeni račun
–    koje je primitke dozvoljeno isplatiti u gotovu novcu
–    isplata plaće, naknade plaće i otpremnine u ovršnom postupku
–    prednost u prisilnoj naplati plaće i otpremnine na temelju isprava o neisplaćenoj plaći i neisplaćenoj otpremnini izdanih nakon 1. siječnja 2015.  

Predavači:   predstavnici Ministarstva financija i savjetnici-urednici HZRIF-a
Literatura: Prezentacija predavača
Naknada: 500,00 kn za prvog  sudionika, drugi i ostali 400,00 kn (uključuje  literaturu, radni pribor, PDV i okrijepu tijekom pauze).
Uplata : Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987 ili gotovinom prije početka.
Informacije: tel: 031/283-675;Prijava: fax:031/283-624; e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna  zbog ograničenog broja mjesta.

Preuzmite prijavnicu