Novosti

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA OSIJEK
u suradnji s
HRVATSKOM ZAJEDNICOM RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
organizira – PROGRAM USAVRŠAVANJA

ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA (primjeri, zadaci i vježbe prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu)

8. – 10. svibnja 2024.
(24 sata – početak u 8,00 – 15,00 sati)
Udruga RFD Osijek
Osijek, Šetalište k. Franje Šepera 13/II

Program:

1. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

– poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
– načela iskazivanja imovine i obveza
– načela iskazivanja prihoda i rashoda
– popis imovine i obveza – inventura – praktični primjeri

2. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

– prihodi i rashodi poslovanja – razred 3 i 6
– prihodi od prodaje i rashodi za nabavu nefinancijske imovine – razred 4 i 7
– zaduživanje i otplata kredita – razred 5 i 8
– dugotrajna nefinancijska imovina – nabava, prijenosi unutar proračuna, donacije, prodaja, rashod, ispravak vrijednosti
– financijska imovina – ispravak potraživanja, zajmovi, depoziti, predujmovi – blagajničko poslovanje
– vremenska razgraničenja – evidentiranje
– praktični rad polaznika- evidentiranje na pripremljenim zadacima

3. REZULTAT POSLOVANJA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

– utvrđivanje rezultata po aktivnostima
– korekcija i raspodjela rezultata
– zaključivanje poslovnih knjiga
– popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja i izrada Bilješki
– praktični rad polaznika- evidentiranje na pripremljenim zadacima

Predavači: mr.sc.Andreja Milić, mr. sc. Jasna Nikić

Literatura: Priručnik s prezentacijama predavača, zadaci i vježbe za knjiženje polaznicima

Trajanje programa: ukupno 24 sata

Naknada: 350,00 eura po sudioniku, za članove Udruge RFD Osijek pravne osobe cijena 330,00 eura, pod uvjetom da je podmirena članarina za 2024. godinu. (uključuje, literaturu, radni pribor, i PDV),

Uplata: Udruga RFD Osijek, IBAN: HR3725000091102015909, OIB:23832989987.

Informacije: tel: 031/283-675;

Prijava: e-mail:udruga-rfd-osijek@os.t-com.hr

Prijava obvezna!
Po završetku polaznici dobivaju RIF-ovo Uvjerenje o pohađanju stručnog usavršavanja.

Ovdje možete preuzeti prijavnicu